ipilates תקנון ותנאי שימוש - פורטל הפילאטיס הגדול של ישראל

ברוכים הבאים ל- “ipilates.co.il” – פורטל הפילאטיס הגדול של ישראל

שירותי “ipilates.co.il” ניתנים באמצעות אתר אינטרנט הפועל בכתובת https://ipilates.co.il (ובכל כתובת נוספת לפי שיקול דעת מפעילת השירות, להלן: “האתר”).

השירות מנוהל ומופעל על-ידי חברת טוב לי ע.מ  558552998, שכתובתה ברחוב שמואל הנביא 25 ראש העין (“מפעילת השירות”).

השימוש בשירות ובכלל זה בתכנים הכלולים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים בשירות, לרבות מדיניות הפרטיות וכן הוראות או הנחיות נוספות שייתכן ויופיעו במהלך השימוש בשירות (יחדיו: “המסמכים המחייבים”). הנך מתבקש לקרוא את המסמכים המחייבים בקפידה, שכן הם מגדירים את זכויותייך והתחייבויותיך ביחס לשימוש בשירות ומהווים הסכם מחייב בינך לבין מפעילת השירות. תשומת לבך כי המסמכים המחייבים עשויים להשתנות לפי הצורך ולכן אנו ממליצים להתעדכן בהם מעת לעת. אם אינך מסכים לתנאי המסמכים המחייבים, כולם או חלקם, עלייך להימנע מהשימוש בשירות.

המסמכים המחייבים חלים על השימוש בשירות ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (דוגמת טלפונים ושעונים חכמים, מחשבי לוח וכיו”ב). כמו כן, הם חלים על השימוש בשירות בין באמצעות האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

המסמכים המחייבים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים. משמעות המונח “תוכן” או “תכנים” במסמכים המחייבים היא כל תוכן מילולי (Textual), חזותי (Visual), קולי (Audio), או כל שילוב שלהם או חלק מהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם ודרך הצגתם.

 
שירותים
 
האתר מאפשר ללקוחות הפורטל לנהל עמוד עסקי  מקוון  (“כרטיס העסק”) ובמסגרתו להציע ללקוחותיו (“המשתמש(ים)”) ליצור קשר ישיר עם בעלי הסטודיו על מנת לקבל פרטים על פעילות המקום ושירותיו המוצעים. 
 האתר יספק ללקוח(לבעל הסטודיו)  שם משתמש, סיסמא לצורך גישה למערכת (“חשבון הלקוח”). הלקוח יזין את הפרטים האמורים באופן עצמאי ויעדכנם ככל ונדרש . פרטי המידע יכללו בין היתר, מידע על הסטודיו, על המדריכים, שעות פעילות, תמונות וכו’.
למען הסר ספק יובהר כי טוב לי (ipilates) אינה  צד להתקשרות בין הלקוח והמשתמשים לרבות בנוגע לביצוע התשלום עבור השירותים וההטבות המתקבלות באתר. התשלום עבור השירותים וההטבות יבוצע בהתאם לתנאים שנקבעו בין הלקוח למשתמש. 
 
הטבות לבעלי הסטודיו
 
בעל\ת סטודיו אשר מימשה הטבה מספק ההטבות, תהיה בקשר ישיר מול ספק ההטבה, אחריות הספק ההטבה להעניק שירות הוגן ולגבות את הסכום הנדרש למימוש ההטבה. למען הסר ספק, טוב לי (ipilates) אינה אחראית על איכות ההטבה והשירותים המתקבלים דרך ספקי ההטבות. 
הספק רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לקבוע, לשנות ולתקן את היקף השירותים ללא אחריות כלפי הלקוח ו/או המשתמשים ו/או לבצע עדכון ו/או שידרוגים של האתר. הספק יתחזק את האתר עפ”י שיקול דעתו הבלעדי ויספק סיוע ראשוני בהיקף סביר לצורך הבנת אופן השימוש בשירותים.
 
 
התקשרות מנויים באתר
 
הסכם זה נקשר לתקופה הקבועה בחבילות האתר. ההסכם יבוא לסיומו בהתאם להוראות סעיף זה. (להלן: “תקופת ההסכם”). כל צד רשאי להביא הסכם זה לסיומו, מכל סיבה שהיא, בתום תקופת ההסכם. למען הסר ספק, לקוח אשר יבקש לסיים את ההסכם במהלך תקופת ההסכם לא יהיה זכאי לקבל זיכוי ו/או החזר עבור התמורה ששולמה. 
מבלי לגרוע מן האמור לעיל, טוב לי (ipilates) יהא רשאי להביא הסכם זה לסיומו לאלתר, ללא הודעה מוקדמת, בקרות אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) במידה והלקוח חדל מלקיים את עסקיו ו/או הפחיתם בצורה משמעותית; (ב) במידה והלקוח הוכרז כחדל פירעון ו/או פושט רגל ו/או במקרה בעל השפעה דומה, לרבות הסדר נושים, אשר לא בוטל בתוך 60 ימים; (ג) במידה וניתנה החלטה שיפוטית חלוטה כי ההתקשרות בהסכם זה ו/או חלק ממנה מהווה ו/או כרוכה בפעילות אשר אינה חוקית ו/או מפרה זכויות של צדדים שלישיים לרבות זכויות קניין רוחני; (ד) במידה והלקוח הפר הוראותיו של הסכם זה הפרה יסודית. בין היתר, אי תשלום התמורה במועד יהווה הפרה יסודית של ההסכם.
עם סיומו ו/או פקיעתו של הסכם זה, מכל סיבה שהיא: (א) התמורה תשולם על פי תנאי התשלום; (ב)  כל הזכויות והרישיונות אשר הוקנו תחת הסכם זה יסתיימו באופן מידי. כל סעיפי ההסכם אשר מטבען נועדו לחול לאחר סיומו, תמשיך תחולת, לרבות חובת הסודיות, חובת השיפוי וזכויות הקניין הרוחני.
טוב לי (ipilates) יהא רשאי למנוע ו/או להשהות ו/או להפסיק, באופן זמני או לחלוטין, עם או בלי הודעה, כל שימוש של משתמש או ו/או להפסיק ו/או להשהות את שירותי האתר עבור הלקוח, לרבות גישה לחשבון הלקוח,  ו/או למחוק ו/או למנוע גישה למידע אשר סופק על ידי המשתמש, במקרים בהם יהא סבור הלקוח כי השימוש נעשה תוך הפרת הוראות תנאי השימוש על ידי המשתמש ו/או הפרה של הלקוח את תנאי הסכם זה. 
 
סודיות
 
הלקוח ישמור בסודיות כל מידע סודי של הספק אשר יגיע לרשותו, ולא יגלה כל מידע סודי כאמור לכל גוף כלשהו ללא אישור מפורש ובכתב של הספק. “מידע סודי” משמע כל מידע אשר הגיע לידיעתו של הלקוח תוך שימוש בשירותים וכן כל מידע בקשר לפעילות האתר, שיטות עבודה, לרבות מידע טכני, כלכלי ו/או עסקי, מידע פיננסי, מחירים, עלויות, שיטות תמחור ותוצאות כספיות, תוכנות, טכנולוגיות ותנאי התקשרות, בין אם נתגלה בעל פה, בכתב או בכל אופן אחר. על אף האמור לעיל, המונח “מידע סודי” לא יכלול מידע: (א) שהינו נחלת הכלל או שהפך לנחלת הציבור לאחר מסירתו (בכפוף לכך כי המידע האמור לא הפך לנחלת הכלל כתוצאה מהפרת הוראות הסכם זה, במישרין או בעקיפין); (ב) מידע אשר התקבל מצד שלישי (בתנאי, שמידע כאמור זה לא הושג על ידי הצד השלישי, במישרין או בעקיפין, תוך הפרת חובת סודיות); (ג) מידע אשר הוכח כי היה ברשותו של ספק השירותים הרפואיים בטרם חתימת הסכם זה.
 
רישיון שימוש וזכויות קניין רוחני
 
בכפוף לתנאי הסכם זה, הספק מעניק בזאת ללקוח רישיון, מוגבל, הניתן לביטול ושאינו בלעדי,  לעשות שימוש באתר ובשירותים אך ורק לצורך המטרה האמורה לעיל (להלן: “הרישיון”). יובהר כי,  בכפוף לרישיון לעיל, הספק הינו וישאר בכל עת הבעלים הבלעדי של מלוא הזכויות הקנייניות באתר ובשירותים, לרבות ללא הגבלה:  (א) כל פיתוח ו/או המצאה ו/או עדכון ו/או שיפור ו/או נגזרות ו/או רכיב ו/או קוד מקור ו/או יישום ו/או תוכנה ו/או מערכת ו/או פטנט, בין אם ניתנים לרישום ובין אם לאו; (ב) כל סימני המסחר, בין אם רשומים ובין אם לאו, לרבות לוגואים, שמות דומיין, שמות מותג (למעט שמות המסחר וסימני המסחר של הלקוח); (ג) כל זכויות היוצרים, לרבות, ללא הגבלה, הזכויות המוסריות; (ד) כל הסודות המסחריים, מידע עסקי ומידע טכני, לרבות, ללא הגבלה, מחקר ופיתוח, תוכנות, רכיבים, ידע, ידע קנייני, מידע פיננסי ושיווקי, תוכניות עסקיות, נוסחאות, טכנולוגיה, ייצור, תפעול וכל השיפורים ו/או העדכונים ו/או  שינויים הנוגעים לכך, לרבות עיצובים, שרטוטים, מודלים ומפרטים; (ה) כל העתק, יישום ו/או הטעמה של המפורט לעיל (בכל צורה שהיא, לרבות מדיה אלקטרונית) (להלן: “קניין הספק”). הלקוח לא יעשה כל שימוש בקניין  הספק, אלא כפי שנקבע והוסכם בין הצדדים מפורשות במסגרת הסכם זה.   למעט הרישיון המוגבל לעיל, אין לראות בהסכם הענקת רישיון לשימוש בזכויות יוצרים או זכויות קניין רוחני אחרות של הספק אשר נשמרות במלואן על ידי הספק. 
 
הגבלות שימוש 
 
הלקוח אינו רשאי: (א) להשתמש בשירותים באופן בלתי חוקי, שאינו הולם, בלתי מוסרי, בלתי מורשה ו/או כל שימוש לרעה ו/או שימוש לא סביר ו/או למטרה אסורה ביחס למטרות השירותים; (ב) להשתמש בשירותים באופן אשר ימנע מאחרים את האפשרות להשתמש באתר ו/או בשירותים; (ג) לעקוף, להשבית או להפריע למאפיינים הקשורים לאבטחה של האתר והשירותים ולתפעולם התקין וכן לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר ו/או המידע ו/או התכנים ו/או השירותים הכלולים בה ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם אשר עלולים לפגוע או לגרום נזק לאתר ו/או לשירותים ו/או לספק ו/או למשתמשי קצה ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם; (ד) להסיר כל תוכן מהאתר, לרבות הודעת זכויות יוצרים; (ה) להשתמש באתר ו/או בשירותים על מנת לקדם, לנהל או לתרום לפעילות המפרה זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות פרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת ו/או הקשורה ל: (1) מידע או חומר אחר האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות או תוכן בלתי ראוי או פורנוגרפי; (2) מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה זדונית אחרת העלולה לחבל במערכות של הספק ו/או של צדדים שלישיים כלשהם; (ו) לאסוף כתובת דוא”ל ו/או מספרי טלפון של צדדים שלישיים ו/או מטופלים ו/או פרטים אחרים מהאתר בין אם באמצעים אלקטרוניים ובין אם באמצעים אחרים, ע”י פריצה ו/או כרייה, לרבות לצורך דיוור לא מאושר.; (ז) להשתמש באמצעי חדירה אלקטרוניים או כל אמצעי לרבות סקריפטים; (ח) להעתיק, להפיץ או לשעתק כל חלק  מהאתר או משירותי האתר,  להשתמש, לשנות או לשלב את האתר ו/או שירותי האתר לתוך תוכנה או אתר או אתר או אמצעי מדיה אחר, או ליצור יצירות נגזרות, למעט כפי שמאושר מפורשות בהסכם זה; (ט) למכור ו/או להעניק רישיון (או רישיון משנה), להחכיר, להמחות, להעביר, למשכן או לשתף בזכויותיו על פי הסכם זה כל צד שלישי; (י) להשתמש בלוגו או בסימנים המסחריים של הספק   ללא אישור מראש בכתב
 
הצהרות והתחייבויות הצדדים ואחריות הלקוח לפרטי המוצרים ושירותי הלקוח:
כל צד מצהיר, מתחייב ומאשר בפני הצד השני, כדלקמן: (א) אין בדין או בהסכם אשר צד להסכם מחויב בו הוראה כל שהיא המונעת ממנו או המגבילה אותו מלהתקשר בהסכם זה ו/או לבצע הוראה כלשהיא מהוראות הסכם זה המוטלות עליו; (ב) ביצועו של הסכם זה על ידו לרבות התחייבויותיו וחובותיו לעיל ולהלן, לא מפרים ולא יפרו כל הסכם ו/או התחייבות אשר הוא צד לו או מחויב לו; (ג) הסכם זה יהווה את ההתחייבות המשפטית, התקפה והמחייבת של כל צד, הניתנת לאכיפה בהתאם לתנאיו; (ד) בקיום התחייבויותיו, כל צד יפעל בהתאם להוראות הדין הרלוונטיות החלות עליו. הספק מצהיר ומתחייב כי במהלך תקופת ההסכם, האתר והשירותים יהיו בבעלותו או מופעלים על ידו ברישיון, הספק מתחייב לנקוט באמצעים סבירים על מנת להבטיח את תפעולה השוטף של האתר אך לא מתחייב כי פעילות האתר תהיה ללא תקלות או השבתות אשר ימנעו שימוש באתר. הלקוח מאשר, מצהיר ומתחייב כי: (1)  הספק  מספק פלטפורמה בלבד, ולספק אין ולא תהא כל אחריות, במישרין ו/או בעקיפין, ביחס ל: (א) שירותי הלקוח, אשר יהיו באחריותו הבלעדי של הלקוח, (ב) פרטי המוצרים, לרבות ביחס לנתונים עצמם אשר הוזנו ע”י הלקוח ו/או דיוקם ו/או מהימנותם. הלקוח הינו האחראי הבלעדי למוצרים, לפרטי המוצרים, ולאספקת המוצרים, וכל נושא הקשור בכך, לרבות התמונות אשר יוצגו בחנות, תיאור המוצרים, מחיר המוצרים) וכדומה ;  (2) הספק אינו צד להתקשרות בין הלקוח לבין המשתמשים ועל כן, לא ישא בכל אחריות ביחס להתקשרות זו. (3) הלקוח לא יציג עצמו כנציגו של הספק ו/או בעלי האתר ו/או כעובד  ו/או כסוכן מטעם הספק ולא ייחשב כגורם כאמור וכן לא יציג עצמו כבעל זכויות באתר  ו/או יטען טענה כאמור. הלקוח אינו רשאי להציג כל מצג ו/או להתחייב בכל התחייבות ו/או להתקשר בכל התקשרות  מטעם הספק , אלא באישורו מראש ובכתב.
 
מידע ונתונים
 
במסגרת שירותי האתר ולצורך מתן שירותים אלו, יהיה על המשתמשים לספק מרצונם מידע מסוים במסגרת הרישום. (“מידע המשתמש”). מידע זה יועבר על ידי הספק ללקוח לצורך מתן שירותי הלקוח למשתמש. . הלקוח ישמור ויעשה שימוש במידע המשתמש  בהתאם להוראות החוק הרלוונטיות. כמו כן, הלקוח יעשה שימוש במידע המשתמש אך ורק לצורך מתן שירותי הלקוח ולא יעביר את המידע לצדדים שלישיים, למעט אם קיבל לכך את הסכמת המשתמש, כנדרש בהתאם להוראות הדין. במידה ויבקש הלקוח לעשות שימוש נוסף במידע המשתמש, לרבות שליחת מסרים שיווקיים, הלקוח יהא האחראי הבלעדי לקבלת הסכמת המשתמש, במידה והסכמה כאמור נדרשת. למען הסר ספק, הלקוח יהיה האחראי הבלעדי לכל שימוש שיעשה על ידו במידע, וישפה את הספק  ביחס לכל נזק אשר ייגרם לספק  לעניין זה, בהתאם לחובת השיפוי הקבועה בהסכם זה.  
 
קישורים
 
המערכת מספקת גישה לקישורים (לינקים) לעמודים שונים ברחבי האינטרנט, לרבות קישורים לאתרי בתי העסק והספקים הכלולים באינדקס שלנו. הקישורים מאפשרים לך לגלוש ולאתר תכנים המפורסמים ברחבי הרשת.
חשוב לציין כי התכנים אליהם מובילים הקישורים אינם מפורסמים על ידי מפעילת המערכת, והיא אינה שולטת או מפקחת על תוכנם. העובדה שהמערכת מספקת גישה לקישורים אלה אינה מהווה אישור או ערובה לאמינותם, עדכניותם, חוקיותם, נהלי הפרטיות של בעלי התכנים, או כל היבט אחר הכרוך בהם.
ייתכן שתמצא תכנים שאינם תואמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם בעייתיים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. מפעילת המערכת אינה אחראית לתכנים אליהם מובילים הקישורים, או לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם.
בנוסף, המערכת אינה מתחייבת כי הקישורים שימצאו בה יהיו תקינים ויובילו לעמודים פעילים. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להסיר קישורים שנכללו בעבר או להימנע מהוספת קישורים חדשים, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 
תמורה 
בעבור הרישיון והשימוש בשירותי האתר, הלקוח ישלם לספק  את התמורה הקבועה בטופס ההזמנה.  כל צד יישא בתשלומי החובה והמסים החלים עליו לפי כל דין, אם וככל שחלים, בגין ההתקשרות נשוא הסכם זה.
 
שיפוי, הגבלת והסרת אחריות
 למעט אם מצוין מפורשות בהסכם זה, האתר ושירותי האתר ניתנים כמות שהם  (“AS-IS”), ועל בסיס זמינות (AS-AVAILABLE),  ללא כל אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות, ללא הגבלה, מצגים, התחייבויות והתאמה למטרה מסוימת ו/או שימוש מסוים ו/או רמה מסוימת. הספק אינו מתחייב כי האתר ו/או השירותים יפעלו ללא שגיאות, הפרעות, הפסקות (זמניות או קבועות), כי יהיו מעודכנים ו/או כי יהיו חסינים מפני גישה לא חוקית למערכות הספק ו/או כי יהיו זמינים לשימוש בכל מקום ובכל מועד ו/או כי כל תקלה תתוקן. כמו כן, הספק אינו מתחייב כי האתר ו/או השירותים יעמדו בציפיות של הלקוח ו/או יפיקו עבורו רווחים. הספק אינו מתחייב או אחראי לכך שהאתר ו/או השירותים יהיו זמינים לשימוש בכל מקום ובכל מועד. למעט אם מצוין מפורשות בהסכם זה, הספק לא יהיה אחראי לכל נזק או הפסד שנגרמו ללקוח, למשתמש או לכל אדם אחר כתוצאה או בקשר עם השירותים או האתר.  הספק לא ישא באחריות כלפי הלקוח או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזקים הנובעים מבעיות טכניות, לרבות, ללא הגבלה, בקשר עם האתר ו/או האינטרנט או עם כל ספקי התקשורת. בפרט, הספק לא ישא בכל אחריות לעניין עיבוד התשלומים בעבור ההזמנות אשר ידוע ללקוח כי הינם נעשים באמצעות ספק חיצוני המספק עיבוד תשלומים מקוון. הספק  ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי, עונשי או מיוחד, שיגרם ללקוח ו/או למשתמש ו/או לצד שלישי, לרבות לציוד, כתוצאה מהשימוש באתר ו/או בשירותים ו/או היעדר יכולת לבצע שימוש – תהא עילת התביעה אשר תהא  – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה, אי שמירה ו/או גיבוי ו/או אובדן של תכנים ו/או כל מידע ו/או נזק לציוד, ו/או לתוכנה, אפילו אם הספק קיבל הודעה לגבי אפשרות קיומם של נזקים כאלו. סעיף זה חל על כל חבות, לרבות ללא הגבלה, חוזית, נזיקית, רשלנות, אחריות מוצר וכדומה. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בכל מקרה לא ישא הספק באחריות כלשהי העולה על התמורה אשר שולמה בפועל לספק תחת הסכם זה  במשך שישה (6) חודשים אשר קדמו למועד התקיימות העילה. הספק הסכים להתקשר על בסיס הגבלת אחריות זו והוא מסתמך על כך.
הלקוח מתחייב לשפות את הספק , מנהליו, עובדיו, נציגיו, וכל הפועלים מטעמו, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל תביעה ו/או נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או הוצאה ו שייגרמו להם, מכל מין וסוג, לרבות בגין שכר טרחה עורך דין והוצאות משפטיות סבירות, עקב הפרת תנאי ההסכם אלו ו/או הוראות הדין על ידי הלקוח, וכן עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתועלה כנגדם על ידי כל צד שלישי שהוא, לרבות המשתמשים. למען הסר ספק מובהר כי, אין בסעיף שיפוי זה בכדי לגרוע מסעדים נוספים המוקנים לספק על פי כל דין.
 
סודיות
הלקוח ישמור בסודיות כל מידע סודי של הספק אשר יגיע לרשותו, ולא יגלה כל מידע סודי כאמור לכל גוף כלשהו ללא אישור מפורש ובכתב של הספק. “מידע סודי” משמע כל מידע אשר הגיע לידיעתו של הלקוח תוך שימוש בשירותים וכן כל מידע בקשר לפעילות האתר, שיטות עבודה, לרבות מידע טכני, כלכלי ו/או עסקי, מידע פיננסי, מחירים, עלויות, שיטות תמחור ותוצאות כספיות, תוכנות, טכנולוגיות ותנאי התקשרות, בין אם נתגלה בעל פה, בכתב או בכל אופן אחר. על אף האמור לעיל, המונח “מידע סודי” לא יכלול מידע: (א) שהינו נחלת הכלל או שהפך לנחלת הציבור לאחר מסירתו (בכפוף לכך כי המידע האמור לא הפך לנחלת הכלל כתוצאה מהפרת הוראות הסכם זה, במישרין או בעקיפין); (ב) מידע אשר התקבל מצד שלישי (בתנאי, שמידע כאמור זה לא הושג על ידי הצד השלישי, במישרין או בעקיפין, תוך הפרת חובת סודיות); (ג) מידע אשר הוכח כי היה ברשותו של ספק השירותים הרפואיים בטרם חתימת הסכם זה.
 
דין וסמכות שיפוט
על השימוש באתר ובשירותים יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהמסמכים המחייבים, הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב, ישראל.
 
צור קשר

מפעילת השירות מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכויותיהם של משתמשי השירות וכל צד שלישי אחר. אם אתה סבור כי פורסם בשירות תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, וכן במידה ויש לך כל שאלה, הצעה, תלונה ועוד, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן, או באמצעות מנגנוני יצירת הקשר בגוף השירות, ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם: צור קשר

עודכן לאחרונה: 14/04/2024.

השאירו פרטים וכבר חוזרים אליכם מהסטודיו

השאירו פרטים וכבר חוזרים אליכם מהסטודיו